fbpx

POZABLJENO UPORABNIŠKO IME ALI GESLO?

USTVARI RAČUN

Nagradne igre

Pravila sodelovanja na Facebook strani Centella Slovenija / Terms of Service and Privacy Policy

Pravila in splošni pogoji uporabe Facebook strani Centella Slovenija

1. SPLOŠNE DOLOČBE

V skladu s temi pravili organizator Arcanum, Igor Hodak s.p. (v nadaljevanju skrbnik) ureja stran Centella Slovenija na družbenem omrežju Facebook (v nadaljevanju tudi stran), vendar Facebook ni njegov pokrovitelj, skrbnik ali promotor. Stran zgolj gostuje na družabnem omrežju Facebook in ni na noben drugi način povezana s Facebookom, ampak v celoti poteka v okviru blagovne znamke Centella pod okriljem skrbnika. Namen strani je informiranje javnosti o blagovni znamki Centella (v nadaljevanju tudi znamka), izdelkih in aktivnostih na prodajnih mestih.

2. NAMEN FACEBOOK STRANI CENTELLA SLOVENIJA

Stran je zasnovana z namenom informiranja javnosti o blagovni znamki Centella, izdelkih in aktivnostih na prodajnih mestih. Na njej lahko privrženci blagovne znamke Centella razpravljajo, delijo svoje izkušnje in postavljajo vprašanja oz. kakorkoli drugače sodelujejo z objavami, ki niso žaljive do skrbnika, znamke ali ostalih oboževalcev. Vsi komentarji, slike, fotografije, videi ali kakršnekoli druge objave, ki jih na strani objavijo oboževalci oz. tretje osebe, ne odražajo vedno mnenj in stališč skrbnika, znamke ali zaposlenih pri skrbniku ali znamki.

 3. DOLŽNOSTI UPORABNIKOV STRANI CENTELLA SLOVENIJA IN ODGOVORNOST SKRBNIKA

Uporabniki strani so ob dostopanju do Facebook strani Centella Slovenija oz. ob njeni uporabi dolžni spoštovati pogoje in določila družbe Facebook, ki so dostopna na tej povezavi. Uporabnike obveščamo, da objave obiskovalcev na strani ne odražajo vedno mnenj in stališč skrbnika ali znamke, prav tako pa skrbnik ne potrjuje njihove pravilnosti.

V skladu s pogoji in določili družbe Facebook, uveljavljenim kodeksom ravnanja in načeli blagovne znamke Centella, si pridržujemo pravico do odstranitve oz. izbrisa neprimernih, motečih, žaljivih, prostaških in družbeno neodgovornih komentarjev ali kakršnihkoli drugih objav, pravico do prenosa objavljenih vsebin ter pravico do blokiranja uporabnikov, ki so po mnenju skrbnika moteči za ostale uporabnike ali žaljivi do skrbnika ali blagovne znamke.

Skrbnik si pridržuje pravico do sprememb tega pravilnika v skladu s pogoji in določili družbe Facebook, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih bo organizator uporabnike obveščal z objavami na Facebook strani Centella Slovenija.

 4. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Uporabniki strani soglašajo, da skrbnik kot upravljalec strani vzdržuje in nadzoruje podatke, dostopne prek družbe Facebook v popolnem skladju z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ((ZVOP-1A) Uradni list RS, št. 67/2007). Organizator lahko obdeluje zgolj in samo osebne podatke, zbrane prek aplikacij/nagradnih iger, in sicer za namene obveščanja o nagradnih igrah, vzorčenje, anketiranje in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge namene neposrednega trženja. Organizator se zavezuje, da bo podatke, pridobljene prek Facebooka, uporabljal izključno za namene, navedene v prejšnjem odstavku, in jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradnega natečaja. Vse vsebine in slike, objavljene na strani, so last skrbnika in znamke.

 5. NAMEN IN PRAVILA NAGRADNIH IGER

5.1. Namen nagradne igre je promocija ponudb v spletni trgovini www.centella.si, izvajanje trženjskega komuniciranja v okviru spletnih trgovin ter promocija drugih blagovnih in storitvenih znamk organizatorja.

5.2. Organizator nagradne igre je podjetje Arcanum, Igor Hodak s.p. (v nadaljevanju organizator nagradne igre).

5.3.  V nagradni igri sodeluje lahko sodeluje vsak rezident Republike Slovenije, ki sprejme aplikacijo in na aplikaciji všečka nagradno igro ter hkrati povabi prijatelje. Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije.

5.4. Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje le z enim Facebook profilom. V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih Facebook profilov, jo ima organizator pravico iz nagradne igre nemudoma izločiti.

5.5. Prejemnika glavne nagrade določi žreb. Za nagrado se potegujejo vsi sodelujoči, ki so v nagradni igri sodelovali v razpisanem roku trajanja nagradne igre, na način, da so sprejeli aplikacijo in povabili v sodelovanje svoje prijatelje. Žrebanje se izvrši z računalniškim programom, ki izbere naključno sodelujoče v nagradni igri. Žrebanje ni javno in poteka v prostorih organizatorja nagradne igre. Zapisnik žrebanja nagradne igre se hrani pri organizatorju nagradne igre. Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni možna. Seznam bo objavljen na spletni strani www.centella.si .

5.6. Vsi sodelujoči bodo o rezultatih žreba obveščeni na e-naslov, s katerim je sodelujoči sodeloval v nagradni igri najkasneje 14 dni po zaključku nagradne igre. Vsi prejemniki nagrad, ki se bodo podelile z žrebom, bodo objavljeni na spletni strani nagradne igre, na www.centella.si.

5.7. Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka oz. e-poštnega naslova (brez navedbe domene e-poštnega naslova) na spletni strani nagradne igre in v e-poštnih sporočilih organizatorja in soorganizatorja, ki bodo namenjena obveščanju sodelujočih o rezultatih nagradne igre, za kar od organizatorja in soorganizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na sedežu podjetja organizatorja z ustreznim dokumentom izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade, taka nagrada pa se nato ne podeli.

5.8. Nagrada ni prenosljiva, ni izplačljiva v gotovini in ni zamenljiva za drugo nagrado.

5.9. Nagradna igra poteka od objave akcijske ponudbe, do roka, ko se akcijska ponudba izteče in se nagradna igra ustavi.

5.10. Organizator nagradne igre ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršnekoli posledice, ki izhajajo iz nagrade ali koriščenja nagrade.

5.11. Vsi osebni podatki udeležencev so s strani organizatorja nagradne igre varovani v skladu s 45a. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05).

5.12. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: - se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali - se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je izžreban v nasprotju s temi pravili ali - se tudi po obvestilu izžrebancem le-ti ne odzovejo na prevzem nagrade oziroma se ne odzovejo v roku določenem za nagradno igro, glede na navodila organizatorja nagradne igre. V primeru odstopa prvega nagrajenca organizator postane v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti. V primeru, da organizator zaradi naštetih razlogov upravičeno ne podeli nagrade, pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen.

5.13. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini.V skladu z navedenim, se nagrajenci strinjajo, da bodo upoštevaje 2. odst. 35. člena ZDavP-2 izplačevalcu nagrade (organizatorju nagradne igre).

 1. Izžrebanci bodo posredovali naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, davčno izpostavo in sicer najkasneje v roku 5 dni od prejema obvestila o nagradi.
 2. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.
 3. Organizator bo za podeljene nagrade obračunal in plačal akontacijo dohodnine v skladu s 108. členom Zdoh-2.

5.14. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007 UPB1).

Skrbnik bo podatke, ki jih pridobi od sodelujočih v nagradni igri, uporabljal izključno za naslednje namene:

 1. izvedba nagradne igre;
 2. komuniciranje v zvezi z izvedbo nagradne igre s sodelujočimi po e-pošti;
 3. objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre in v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim v nagradni igri;
 4. statistične in tržne analize; segmentacija uporabnikov;
 5. pošiljanje e-novic po e-pošti
 6. pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih,

5.15. Upravljalec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Pridobljeni podatki se hranijo:

 1. e-poštni naslov: trajno oziroma do preklica s strani njegovega imetnika;
 2. ime in priimek: trajno zaradi potreb po personaliziranem pošiljanju e-sporočil po zaključku nagradne igre;
 3. naslov, davčna številka in davčna izpostava: 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

5.16. Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora preko spletne strani nagradne igre obvestiti udeležence, če je to potrebno, pa tudi na druge načine. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

5.17. Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojen izključno organizator. Morebitne napake pri izvedbi igre bo organizator reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

Pravila in splošni pogoji uporabe Facebook strani Centella Slovenija so dostopna na Facebook strani Centella Slovenija in na spletni strani www.centella.si. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše na info@centella.si.

NA VRH